Monday, March 23, 2009

പൊന്നാനീല് ബീവി


"അന്റെ ഇക്കായ്ക്കാണ് പറയ്ണത്. ഇജ്ജാ ഡോക്ട്രെ ചെന്ന് കാണ്. രണ്ടത്താണീല് ഒരു ഡോക്ട്ര്ണ്ട്. ഉസൈന്‍ ഡോക്ട്ര്. മൂപ്പര് ഇതിന്റെ സ്പെശലിസ്റ്റാണ്." "ഡോക്ട്രും വേണ്ട നേയ്സും വേണ്ട. അള്ള കൊടുക്കണംന്ന്ച്ചാല് എപ്പ വേണങ്ക്ല് കുട്ട്യള്ണ്ടാവും. ഞമ്മളെ കൊയപ്പം കൊണ്ടല്ല. പൊന്നാനീല് ബീവി മച്ച്യായ്ട്ടല്ലേ." " ഓള് മച്ച്യല്ലെന്നാണ് ഉസ്താദ്മാരൊക്കെ പറയ്ണത്. ഏപ്യുസ്താദും മദന്യുസ്താദും ഒക്കെ ആ ഡോക്ട്രെപ്പറ്റി നല്ല അയിപ്രായം പറഞ്ഞു. പിന്നെ, ഞമ്മളെ സേട്ട് സായ്വിന്റെ ആള്‍ക്കാര്‍ക്കും മൂപ്പരെ പെര്ത്ത് ഇഷ്റ്റാ. ഒന്നും കാങ്ങാണ്ടെ അന്റെ വല്യാക്ക ഇത് പറയൂലാന്ന് അനക്കറിഞ്ഞൂടെ." "ഡോക്ട്ര് വന്ന് വല്ലതും ചെയ്ത് കുട്ടിണ്ടായാല്‍ കുട്ടി ഞമ്മളതല്ലെന്നല്ലേ ആള്‍ക്കാര് പറയ്ആ". " ആള്‍ക്കാര് പലതും പറയും. ഓള്പ്പം പെറുംന്ന് എത്രകാലായി ഇജ്ജും ആള്‍ക്കാരും പറയുന്നു. എന്നിട്ട് പെറ്റോ?" "ഇത്തവണ ഓള് പെറും". "കഴിഞ്ഞ തവണേം ഇജ്ജ് അതല്ലേ പറണത്?". "മഞ്ചേരീല് ഹംസാക്കാന്റെ ബീവി പെറ്റത് ഡോക്ട്രെ കാട്ടീട്ടാണോ? മഞ്ചേരീലെ ബീവി പെറുംന്ന് ഞമ്മളാരെങ്കിലും ബിജാരിച്ചോ? ഒരു മുസ്ളീം പവറും വേണ്ട. ഡയാഗ്രയും വേണ്ട. അള്ളന്റെ ബേണ്ട്യ- അതു മാത്രം മതി." "ഇപ്പം അള്ളാക്കായി കുറ്റം. എട ബലാലേ. ഞമ്മളെ കാര്യം തന്നെ നോക്ക്. ആ കുറ്റിപ്പുറത്തെ ബീവി പെറ്റത് ഇജ്ജും കണ്ടതാണല്ലോ. ഞമ്മള് പടിച്ച പണീം അടവും ഒക്കെ നോക്കി, ഒടൂന് ആ ജലീല്‍ ഡോക്ട്രെ കാട്ടി. ഇക്കാലത്ത് അതൊന്നും ഒരു കൊയപ്പല്ല." "ന്നാലും" "ഒര് ന്നാലും ഇല്ല. എടാ കള്ള സുവറേ. ആ ഉസൈന്‍ ഡോക്ട്രെ കാണാന്‍ ഇജ്ജെന്നല്ലേ ആദ്യം പോയത്" " ആ ഡോക്ട്ര് അത്ര ശര്യല്ലക്കാ. മൂപ്പര് ചികിത്സിച്ചിറ്റ് ഇന്റെ പെണ്ണ്ങ്ങള് പെറണ്ട." "അത് ഇജ്ജ് മാത്രം തീരുമാനിച്ചാല്‍ പോരല്ലോ. ഓക്കൂണ്ടാവ്ല്ലേ ഒരു പൂതി. ഒന്നു പെറാന്‍. അനക്ക് കൂട്ട്യാ കൂടൂലെങ്കി ഇജ്ജ് ഓളെ ഒയ്വാക്കിക്കൊട്ക്ക്. ബേറെ നല്ല ആങ്കുട്ട്യേളെ കിട്ടും ഓള്‍ക്ക്. ഇജ്ജ് ഒയ്വാക്ക്യാല്‍ ആ ഡോക്ട്ര് തന്നെ കെട്ടിക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞിറ്റുംണ്ട്. അപ്പോ പിന്നെ ചികിത്സ ഒന്നും വേണ്ടിവരില്ല." "അപ്പം ഇങ്ങളും ആ ഡോക്ട്രും കൂടിള്ള ഒത്തുകള്യാണ് അല്ലേ. ഇങ്ങളോട് പടച്ചോന്‍ പെറുക്കൂല്ല." "എടാ ഹംക്കെ. മലയാളം പറഞ്ഞാല്‍ അനക്ക് തിരിയൂലേ. ഇജ്ജ് ഓളെ തലാക്ക് ചൊല്ലീല്ലെങ്കി ഓളെന്നെ ഫസ്ഖ് ചൊല്ലും. ഒന്നുകി ഇജ്ജാ ഡോക്ട്രെ വര്ത്ത്. അല്ലെങ്കി ഓളെ ഒയ്വാക്ക്" "ഒയ്വാക്ക്യാല്‍ ഞമ്മളെ പെണ്ണ്ങ്ങളെ എണ്ണം കൊറയൂലേ. അത് പറ്റൂല്ല. പെണ്ണ്ങ്ങള് നാലെണ്ണം തന്നെ വേണം. മച്ച്യാണെങ്കിലും ഓള് മൊഞ്ചത്ത്യാ" "മൊഞ്ച്ള്ള പെണ്ണുങ്ങള് പെറാതെ നിക്ക്ണത് കൊയ്പ്പാണെടാ. അനക്ക്പ്പം എന്താ വേണ്ടത്. നാല് പെണ്ണു വേണം അത്രല്ലേള്ളു. പൊന്നാനീലെ ബീവ്യന്നെ വേണംന്നൊന്നൂല്ലല്ലോ. ഇജ്ജ് വയനാട്ന്ന് കേട്ട്ക്ക്ണോ? പനിക്കുമ്പം കട്ടില്. പൊതപ്പിന് കമ്പിളി. കുളിര്മ്പം കുടിക്കാന്‍ നെയ്യില് വറുത്ത കാപ്പി. അവടൊരു പെണ്ണ്ണ്ട്. കോയിക്കാട്ടെ ഒരു കൂട്ടര് നിക്കാഹ് ഒറപ്പിച്ചതേയ്നി. പക്കേങ്കില് ചെക്കന്റെ ആള്‍ക്കാര് എടങ്ങേറാക്കി. ഓള്‍ക്ക് മൊഞ്ച്ല്ല്യാന്ന്. കാട്ടിലെ കറുമ്പി ആദിവാസിയാണെന്ന്. ഓന് ഞമ്മളെ കോയിക്കോട്ടെ ബീവീനെ വേണംന്ന്. ഓന് ഞമ്മള് വെച്ച്ട്ടിണ്ട്." "ഞമ്മള് വയനാട്ടില്‍പോയാല്‍ ഓന്റെ ആള്‍ക്കാര് വന്ന് പിത്തന ഉണ്ടാക്കൂലേ." "അത് അവുട്ത്തെ കാര്യം. ഇജ്ജ്പ്പം ഇവുട്ന്ന് ഒയിവാക്കീല്ലെങ്കി പിത്തന ഇണ്ടാക്ക്ണത് ഞമ്മളേയ്ക്കാരം. ഇജ്ജ് സമ്മതിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആ ഡോക്ട്ര് ചികിത്സിക്കാന്‍ തയ്യാറാണ്. ചികിത്സേമ്മ്ല് മൂപ്പര്ക്കും ഹരം കേറീക്ക്ണ്. ഒരു കാര്യം കൂടി കേട്ടൊ. അന്റെ ബീവിക്കും മൂപ്പരെ ഇസ്റ്റാണ്. ഇജ്ജ് നോയ്ക്കോ. ഇക്കാലം മുയ്മന്‍ അന്റെ കൂടെ കയിഞ്ഞിട്ടും പെറാത്ത പെണ്ണിനെ ആ ഡോക്ട്ര് പത്ത് മാസം വേണ്ട, അയിന്റീം മുപ്പട്ട് പെറീക്കും." "അതെങ്ങനെ ഇക്കാക്ക" "ഇജ്ജ് ഇന്നെക്കൊണ്ടൊന്നും പറീക്കണ്ടെ ഹംക്കേ. ഓളൊന്നു പെറണംന്ന് വിജാരിക്കാത്ത ആര്ണ്ട് ഇന്നാട്ടില്. ഞമ്മക്കൂംണ്ടെടാ ആ പൂതി. ആ ഡോക്ട്രെ ചടങ്ങ് നിക്കല് കയിഞ്ഞാല്‍ ഓള് പിന്നെ ഞമ്മളെ കെട്ട്യോളാണ്‍ഡാ. ഓള് മച്ച്യല്ലാന്ന് ഞമ്മള് തെളിയിക്കും. അതിന് ഡോക്ട്രെങ്കി ഡോക്ട്ര്. മോല്യാരെങ്കി മോല്യാര്. ഓള് പെറ്റാല്‍ പൊന്നാനീല് നേര്‍ച്ച നടത്തും ഞമ്മള്." "ഈ ഇക്കാന്റ്യൊരു ബുദ്ദി. വയനാട്ടിലെ ബീവി പെറ്റില്ലെങ്കില്‍ ഡോക്ട്രേം കൊണ്ട് അവിടേം വര്വോ ഇക്ക. ഓളേം ഞമ്മള് മൊയി ചൊല്ലണ്ട്യരോ."

വാലറ്റം: പൊന്നാനി വിട്ടുകൊടുത്തപോലെ ഇനി വയനാട് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല്യ. സി.പി. ഐ കമന്റ്: നല്ല കുറേ പര്‍ദ്ദ കൂടി വാങ്ങാന്‍ നോക്ക്.

4 comments:

padmanabhan namboodiri said...

"അന്റെ ഇക്കായ്ക്കാണ് പറയ്ണത്. ഇജ്ജാ ഡോക്ട്രെ ചെന്ന് കാണ്. രണ്ടത്താണീല് ഒരു ഡോക്ട്ര്ണ്ട്. ഉസൈന്‍ ഡോക്ട്ര്. മൂപ്പര് ഇതിന്റെ സ്പെശലിസ്റ്റാണ്." "ഡോക്ട്രും വേണ്ട നേയ്സും വേണ്ട. അള്ള കൊടുക്കണംന്ന്ച്ചാല് എപ്പ വേണങ്ക്ല് കുട്ട്യള്ണ്ടാവും. ഞമ്മളെ കൊയപ്പം കൊണ്ടല്ല. പൊന്നാനീല് ബീവി മച്ച്യായ്ട്ടല്ലേ."

read the full text and comment

കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്‍ വാണിമേല്‍ said...

ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട്‌. ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

padmanabhan namboodiri said...

ooo

Aisibi said...

ബാസ നമ്മളതാവുമ്പം തെന്നെ അയിനൊരു മൊഞ്ച് ബേറെയാ... കസറീക്ക്‌ന്ന്!! ഇങ്ങക്ക് ഇന്റെ വക ഒരു കൈ!!